2019-01-22     Dominiki, Mateusza, Wincentego     "Kiedy nie można zaatakować myśli, atakuje się myśliciela" - Paul Valery    

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

 Usługi integracji społecznej
 
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Moszczenica uzyskała dotację w wysokości 229.106,88 PLN, część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.
 
1.      ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Moszczenica, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.
 
2.      SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy Moszczenica – Sala obrad Rady Gminy, dnia 16 marca 2009 r. o godzinie 14.00.
 
3.      PROCEDURA
Wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) dopuszcza się stosowanie procedury CPP.
 
4.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części.
 
WARIANTY
Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych
 
1)                 Część I. USŁUGI SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY
 
A.     Zorganizowanie „Zielonej Szkoły” dla co najmniej 25 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
 • zapewnienie transportu i noclegu
 • zapewnienie co najmniej 3 posiłków (w tym jeden posiłek gorący)
 •  zapewnienie całodobowej wykwalifikowanej opieki pedagogicznej
 • zapewnienie opieki medycznej dla uczniów
 • zorganizowanie zajęć plastycznych, muzycznych i teatralnych 
 •  zapewnienie udziału uczniów w różnorodnych zabiegach np. inhalacyjnych
 • zorganizowanie minimum czterech wycieczek dla uczestników zielonej szkoły do ważnych ze względów historycznych, przyrodniczych miejsc znajdujących się w niedalekiej odległości od miejsca pobytu
 
Termin wykonania zamówienia: od 18.09.2009 r. do 30.09.2009 r.
 
B.   Zorganizowanie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mających na celu wyrównanie poziomu edukacyjnego.
 •  grupa odbiorców min. 20 osób w wieku 3-10 lat
 • umożliwienie dzieciom z rodzin wiejskich poznanie nowych środowisk
 • zapewnienie odpowiedniej kadry pedagogicznej
 • zabezpieczenie odpowiedniego zaplecza
 •  zorganizowanie zajęć z logopedą, psychologiem
 • zorganizowanie zajęć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych mających na celu wyrównywanie deficytów rozwojowych,
 • wpojenie zasad funkcjonowania jednostki w społeczeństwie
 •  zorganizowanie spotkania z różnymi ludźmi
 •  zorganizowanie spotkania rodziców dzieci z pedagogiem, psychologiem.
 
Termin wykonania zamówienia: od 09.04.2009 r. do 30.06.2009 r.
 
C.   Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.
 • zorganizowanie zajęć/konkursów sportowych dla dzieci i młodzieży /co najmniej 20 osób/
 • objęcie projektem w sposób szczególny uczniów z rodzin zagrożonych patologiami (kształtowanie wzorców zdrowego życia)
 • nauka gier i zabaw charakterystycznych dla innych krajów,
 • nabywanie umiejętności współdziałania i współzawodnictwa w grupie
 •  zorganizowanie części zajęć na obiektach sportowych tj. boiska, basen
 
Termin realizacji zamówienia: od 09.04.2009 r. do 30.06.2009 r.
 
D.     Zorganizowanie półkolonii podczas wakacji.
 •  zorganizowanie półkolonii, dla co najmniej 50 uczniów z szkół podstawowych i gimnazjów
 •  zapewnienie min. 1 posiłku
 •  zapewnienie wykwalifikowanej opieki pedagogicznej
 •  zagospodarowanie czasu poprzez zorganizowanie konkursów i zabaw ,
 •  zorganizowanie co najmniej trzech wycieczek 
 
Termin realizacji zamówienia: od 01.07.2009 r. do 31.07.2009 r.
 
2)       Część II. USŁUGI DLA RODZIN I ŁĄCZONE
 
A.     Podniesienie statusu wiejskiej rodziny.
 
Zorganizowanie działań edukacyjnych skierowanych do rodzin z Gminy Moszczenica mających na celu:
 • utrwalanie więzi rodzinnych
 • integracje międzypokoleniową
 • aktywny udział kobiet wiejskich osób starszych, dzieci i młodzieży oraz całych rodzin
 • zorganizowanie warsztatów kulinarnych,
 • zorganizowanie degustacji potraw regionalnych
 • zorganizowanie spotkań z architektem krajobrazu, wizażystą, psychologiem rodzinnym itp 
 • podtrzymywanie tradycji regionalnych
 
Termin wykonania zamówienia: od 15.04.2009 r. do 31.07.2009 r.
 
B.     Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych z rodzinami dotkniętymi niepełnosprawnością.
 
 •  zorganizowanie wyjazdu integracyjno-rehabilitacyjnego dla co najmniej 20 osób, w tym dwójki osób niepełnosprawnych w celach integracyjnych,
 • zapewnienie transportu, wykwalifikowanej opieki 
 • zorganizowanie zajęć integrujących osoby niepełnosprawne z pełnosprawną młodzieżą.
 • zorganizowanie zabaw, konkursów i gier sportowych wpływających na kształtowanie umiejętności sportowych, wzbogacających wiedzę o nowe gry i umiejętności.  
 
Termin wykonania zamówienia: od 01.07.2009 r. do 31.08.2009 r.
 
C.     „Pomóżmy sobie i innym” - zorganizowanie cyklu spotkań dla rodzin, dzieci i młodzieży.
 • zorganizowanie co najmniej 1 spotkania tygodniowo dla minimum 25 mieszkańców Gminy Moszczenica
 • wspólne stworzenie miejsca spotkań, rekreacji dla mieszkańców gminy
 • zorganizowanie prac mających na celu integracje międzypokoleniową
 • zaktywizowanie szczególnie całych rodzin do wspólnych prac
 • zorganizowanie konkursów (plastycznych, fotograficznych) dot. możliwości pomagania innym
 
Termin wykonania zamówienia: od 01.05.2009 r. do 31.10.2009 r.
 
3)         Część III. USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH i ŁĄCZONE
 
A.     „Spotkajmy się” - warsztaty dla starszych oraz dzieci, młodzieży i ukazujące dokonania mieszkańców Gminy Moszczenica.
 • zorganizowanie minimum 5 spotkań dla co najmniej 50 mieszkańców Gminy Moszczenica
 •  integracja międzypokoleniowa,
 • aktywny udział osób starszych, dzieci i młodzieży oraz całych rodzin
 •  podtrzymywanie tradycji regionalnych
 
Termin wykonania zamówienia: od 01.05.2009 r. do 31.07.2009 r.
 
  
 
5.      UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1.      Organizacje pozarządowe (NGOs)
2.      Organizacje kościelne
3.      Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4.      Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5.      Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,
Każdy z potencjalnych usługodawców musi spełnić jeden z poniższych warunków:
a)      usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów, lub
b)      usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami
 
6.    KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ
.
6.1   w odniesieniu do części I ( pkt. 4.1) - USŁUGI SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY
A. Zorganizowanie „Zielonej szkoły”
a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b) dysponowanie osobami z przygotowaniem pedagogicznym, które będą sprawować opiekę nad dziećmi
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
o następujące dokumenty/oświadczenia:
 
·        wykaz personelu z uprawnieniami
·        oświadczenie o dysponowaniu odpowiednich pomieszczeń do przeprowadzenia zadania,
·        przedstawienie programu zajęć.
 
B.     Zorganizowanie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mających na celu wyrównanie poziomu edukacyjnego:
 
a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b) dysponowanie osobami z przygotowaniem pedagogicznym, które będą sprawować opiekę nad dziećmi
c) przedstawienie programu zajęć
 
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
o następujące dokumenty/oświadczenia:
 
·        wykaz personelu z uprawnieniami
·        oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego zaplecza
 
C.     Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b) dysponowanie osobami z przygotowaniem pedagogicznym, które będą sprawować opiekę nad dziećmi
c) przedstawienie programu zajęć
 
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
o następujące dokumenty/oświadczenia:
 
·        wykaz personelu z uprawnieniami
·        program zajęć
 
D. Zorganizowanie półkolonii podczas wakacji.
a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
b) dysponowanie osobami z przygotowaniem pedagogicznym, które będą sprawować opiekę nad dziećmi
c) przedstawienie programu zajęć
 
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
o następujące dokumenty/oświadczenia:
 
·        wykaz personelu z uprawnieniami
·        oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego zaplecza
 
 
6.2   w odniesieniu do Części II ( pkt. 4.2) - USŁUGI DLA RODZIN I ŁĄCZONE
 
A.       Podniesienie statusu wiejskiej rodziny
a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
 
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
o następujące dokumenty/oświadczenia:
 
·        program zajęć
·        wykaz osób posiadających odpowiednie umiejętności do przeprowadzenia zajęć
 
B.     Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych z rodzinami dotkniętymi niepełnosprawnością:
 
a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
 
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
o następujące dokumenty/oświadczenia:
 
·        wykaz działań
·        lista osób uczestniczących w projekcie
 
C. „Pomóżmy sobie i innym” - zorganizowanie cyklu spotkań dla rodzin, dzieci i młodzieży.
a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
 
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
o następujące dokumenty/oświadczenia:
 
·        wykaz działań przewidzianych do realizacji
 
 
6.3 w odniesieniu do Części III (pkt. 4.3) - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH I ŁĄCZONE
 
D.    „Spotkajmy się” - warsztaty dla starszych oraz dzieci, młodzieży i ukazujące dokonania mieszkańców Gminy Moszczenica.
a) zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług
 
Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu
o następujące dokumenty/oświadczenia:
 
·        program warsztatów
 
6.4 Wymagane załączniki w odniesieniu do wszystkich części pkt. 4
A.     Statut /jeśli dotyczy/;
B.     Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za poprzedni rok, podpisane przez osoby uprawnione /jeśli dotyczy/;
C.     Inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu nie wskazuje jednoznacznie tzn. imiennie osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu;
D.     Umowa partnerska lub oświadczenie partnera;
E.      Ewentualne referencje.
 
 
             7)      PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT
 
SKŁADANIE OFERT
a)      Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy, 38-321 Moszczenica 524 (sekretariat)
w terminie do 30 marca 2009 r. do godziny 15.00
b)      Oferta winna być ważna przez co najmniej [30] dni od daty określonej w pkt. a)
c)      Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4]”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.
 
 
 
OCENA OFERT
1.      Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a.       Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b.      Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c.       Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2.      Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 2 tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3.      Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4.      Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.
5)      KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM  
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o   skontaktowanie się z p. Paweł Morańda, Z-pca Kierownika USC, pok. 9, Tel. /018/ 354-13-00 wew. 121, fax. /018/ 354-10-85 , e-mail: moranda@moszczenica.iap.pl).
 
 
8)      ZAŁĄCZNIKI (do pobrania)
 

 

Wzór karty informacyjnej dotyczącej propozycji przesięwzięć do realizacji w ramach PIS w 2009 roku -  pobierz.

Termin składania propozycji upływa 31 grudnia 2008 r.

 

Informacje dotyczące realizacji Programu Integracji Społecznej w  2008 roku znajdują się w zakładce PIS 2008 oraz tutaj.